Criminal Compliance Program

Nabízíme vám vytvoření komplexního a účinného CCP, který bude šitý na míru požadavkům a potřebám vaší společnosti.

Účelem CCP je dosažení souladu jednání společnosti a jejích zaměstnanců s pravidly stanovenými právními předpisy a etickými pravidly. CCP specifikuje a definuje pravidla chování ve společnosti, stejně jako pravidla jednání navenek společnosti. Přijetím účinného CCP je v co nejvyšší možné míře zamezeno takovému jednání jednotlivce, které by ohrozilo celou společnost, její důvěryhodnost na trhu a její budoucí existenci.

Již několik let kontrolní orgány přihlížejí při ukládání sankcí za porušení právních předpisů ze strany společnosti k tomu, zda má společnost propracovaný systém vnitřních zásad svého jednání, tedy účinný a řádně zavedený CCP. Cílem důsledně nastaveného CCP je mimo jiné růst odolnosti společnosti a jistota majitele, že má před sebou štít, který brání trestně právnímu postihu. Současně se díky všem těmto opatřením zlepší fungování komunikace, kontrola, a v důsledku toho i výkon firmy jako takové.

FÁZE CCP

ÚVOD

 • Představení účelu a smyslu Criminal Compliance Programu.
 • Obeznámení s právní úpravou upravující trestní odpovědnost právnické osoby, včetně rizikových případů interní a externí korupce.

AUDIT

Analýza z pohledu CCP, a to zejména:

 • Vnitřních procesů společnosti.
 • Interních dokumentů společnosti (pracovní smlouvy, vnitřní předpisy, pracovní řád).
 • Dodavatelských a partnerských smluv.
 • Zákaznických smluv.
 • Procesy BOZP.
 • Účastí na veřejných zakázkách.
 • Plnění daňových povinností.
 • Plnění legislativy specificky závazné pro společnost, jejichž neplnění může vést k trestněprávní odpovědnosti společnosti.

PŘÍPRAVA

Příprava CCP zahrnující zejména:

 • Vypracování kodexu CCP.
 • Úprava vzorů pracovních smluv.
 • Úprava vnitřních předpisů a pracovního řádu.
 • Vypracování doložek do smluv, e-mailové a běžné korespondence.
 • Vypracování plánu prevence, detekce, notifikace, vyšetřování a řešení incidentů, které mohou ve svém důsledku znamenat trestněprávní odpovědnost právnické osoby.

IMPLEMENTACE

 • Implementace CCP ve všech složkách života společnosti.
 • Vyhodnocení po zavedení CCP a případná úprava CCP.

TRAINING

 • Proškolení zaměstnanců na CCP.
 • Test znalostí CCP.
 • Potvrzení zaměstnanců o obeznámenosti a pochopení pravidel CCP.

CERTIFIKACE

 • Pravidelná roční certifikace na zavedení a dodržování CCP.

UPDATE

 • Informace o nové legislativě.
 • Informace o nových trendech v CCP.
 • Navazující update procesů, dokumentů a plánů.
 • Training.