Criminal Compliance Program

Účelem CCP je dosažení souladu jednání společnosti a jejich zaměstnanců s pravidly stanovenými právními předpisy a etickými pravidly. CCP specifikuje a definuje pravidla chování ve společnosti, stejně jako pravidla jednání navenek společnosti.

Přijetím účinného CCP je v co nejvyšší možné míře zamezeno takovému jednání jednotlivce, které by ohrozilo celou společnost, její důvěryhodnost na trhu a její budoucí existenci.

Již několik let kontrolní orgány přihlížejí při ukládání sankcí za porušení právních předpisů ze strany společnosti k tomu, zda má společnost propracovaný systém vnitřních zásad svého jednání, tedy účinný a řádně zavedený CCP.

Cílem důsledně nastaveného CCP je mimo jiné růst odolnosti společnosti a jistota majitele, že má zajištěnou ochranu proti trestně právnímu postihu. Současně se díky všem těmto opatřením zlepší fungování komunikace, kontrola a v důsledku toho i výkon firmy jako takové.

FÁZE CCP

ÚVOD

Představení účelu a smyslu Criminal Compliance Programu. Obeznámení s právní úpravou upravující trestní odpovědnost právnické osoby, včetně rizikových případů interní a externí korupce.

AUDIT

 • Vnitřních procesů společnosti
 • Interních dokumentů společnosti (pracovní smlouvy, vnitřní předpisy, pracovní řád)
 • Dodavatelských a partnerských smluv
 • Zákaznických smluv
 • Procesy BOZP
 • Účasti na veřejných zakázkách
 • Plnění daňových povinností
 • Plnění legislativy specificky závazné pro společnost, jejichž neplnění může vést k trestněprávní odpovědnosti společnosti

PŘÍPRAVA

Příprava CCP zahrnující zejména:

 • Vypracování kodexu CCP
 • Úprava vzorů pracovních smluv
 • Úprava vnitřních předpisů a pracovního řádu
 • Vypracování doložek do smluv, emailové a běžné korespondence
 • Vypracování plánu prevence, detekce, notifikace, vyšetřování a řešení incidentů, které mohou ve svém důsledku znamenat trestněprávní odpovědnost právnické osoby.

IMPLEMENTACE

 • Implementace CCP ve všech složkách života společnosti

 • Vyhodnocení po zavedení CCP a případná úprava CCP

TRAINING

 • Proškolení zaměstnanců na CCP

 • Test znalostí CCP

 • Potvrzení zaměstnanců o obeznámenosti a pochopení pravidel CCP

CERTIFIKACE

 • Pravidelná roční certifikace na zavedení a dodržování CCP

UPDATE

 • Informace o nové legislativě

 • Informace o nových trendech v CCP

 • Navazující update procesů, dokumentů a plánů

 • Training