Criminal Compliance Program

Účelom CCP je dosiahnutie súladu rokovania spoločnosti a jej zamestnancov s pravidlami stanovenými právnymi predpismi a etickými pravidlami. CCP špecifikuje a definuje pravidlá správania sa v spoločnosti, rovnako ako pravidlá vystupovania navonok spoločnosti.

Prijatím účinného CCP je v čo najvyššej možnej miere zamedzené takému konaniu jednotlivca, ktoré by ohrozilo celú spoločnosť, jej dôveryhodnosť na trhu a jej budúcu existenciu.

Už niekoľko rokov kontrolné orgány venujú pri ukladaní sankcií za porušenie právnych predpisov zo strany spoločnosti pozornosť tomu, či má spoločnosť prepracovaný systém vnútorných zásad svojho konania, teda účinný a riadne zavedený CCP.

Cieľom dôsledne nastaveného CCP je okrem iného rast odolnosti spoločnosti a istota majiteľa, že má zaistenú ochranu proti trestne právnemu postihu. Súčasne sa vďaka všetkým týmto opatreniam zlepší fungovanie komunikácie, kontrola a v dôsledku toho i výkon samotnej firmy.

FÁZE CCP

ÚVOD

Predstavenie účelu a zmyslu Criminal Compliance Programu. Oboznámenie sa s právnou úpravou upravujúcou trestnú zodpovednosť právnickej osoby vrátane rizikových prípadov internej a externej korupcie.

AUDIT

 • Vnútorných procesov spoločnosti
 • Interných dokumentov spoločnosti (pracovné zmluvy, vnútorné predpisy, pracovný poriadok)
 • Dodávateľských a partnerských zmlúv
 • Zákazníckych zmlúv
 • Procesy BOZP
 • Účasti na verejných zákazkách
 • Plnenie daňových povinností
 • Plnenie legislatívy špecificky záväznej pre spoločnosť, ktorej neplnenie môže viesť k trestnoprávnej zodpovednosti spoločnosti

PRÍPRAVA

Príprava CCP zahrňujúca predovšetkým:
 • Vypracovanie kódexu CCP
 • Úpravu vzorov pracovných zmlúv
 • Úpravu vnútorných predpisov a pracovného poriadku
 • Vypracovanie doložiek do zmlúv, emailovej a bežnej korešpondencie
 • Vypracovanie plánu prevencie, detekcie, notifikácie, vyšetrovania a riešenia incidentov, ktoré môžu vo svojom dôsledku znamenať trestnoprávnu zodpovednosť právnickej osoby

IMPLEMENTÁCIA

 • Implementácia CCP do všetkých zložiek života spoločnosti
 • Vyhodnotenie po zavedení CCP a prípadná úprava CCP

TRAINING

 • Preškolenie zamestnancov na CCP
 • Test znalostí CCP
 • Potvrdenie zamestnancov o oboznámení a pochopení pravidiel CCP

CERTIFIKÁCIA

 • Pravidelná ročná certifikácia na zavedenie a dodržiavanie CCP

UPDATE

 • Informácie o novej legislatíve

 • Informácie o nových trendoch v CCP

 • Nadväzujúci update procesov, dokumentov a plánov

 • Training